Höststämma 2019

Kallelse till Höststämma med Staffanstorps Scoutkår Djurslöv 2019

Vi kallar samtliga medlemmar i Staffanstorps Scoutkår Djurslöv till höststämma på Scoutgården i Djurslöv torsdagen den 26 september kl 19.00

Förslag till föredragningslista

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Justering av röstlängden.
 5. Val av två protokolljusterare, där till rösträknare.
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Ekonomi
  1. Fastställande av 2020 års medlemsavgift
  2. Budget för 2020
 8. Verksamhet/HR 2020
  1. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsplan 2020
 9. Val
  1. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
  2. Val av kårordförande.
  3. Val av vice kårordförande
  4. Val av ledamöter i kårstyrelsen.
  5. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  6. Val av valberedning för 2020
  7. Val av delegater (5+1) till höstens distriktsstämma
 10. Övriga frågor
  1. Behandling av inkomna motioner till kårstämman.

Alla motioner skall vara Håkan Larsson (hakan6602@gmail.com) tillhanda senast den 18 september. Handlingar till mötet kommer att publiceras på kårens hemsida.

Budget 2020 Staffanstorps Scoutkår

Verksamhetsplan för Staffanstorps scoutkår i Djurslöv år 2019